Diverse artikler

På denne side bringes diverse artikler som vi mener kan have interesse for foreningens medlemmer. Det vil fremgå over artiklen hvor den første gang blev publiseret – hvis den ikke er spritny.

[hr]

Landsforeningen for førtidspensionister

Indkaldelse til ordinært Landsmøde 2014.

tirsdag den 06. maj 2014 kl. 11.30 til ca. 16.30.
Sted: ” Ceres Centret ” Nørretorv 1-3, sal1, 8700 Horsens
DAGSORDEN.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Fremlæggelse af landsforeningens årsberetning.
4. Fremlæggelse af landsforeningens reviderede regnskab.
5. Redegørelse for landsforeningens planer det kommende år, herunder fastsættelse af grundkontingent for det kommende år.
6. Indkomne forslag.
7. Valg til Landsbestyrelse.
På valg er: Landsformand for 2 år.
8. Valg af suppleant til kassereren. ( 1. år )
9. Valg af 1 interne revisorer. (2år)
På valg er: Birte Godtfredsen
10. Valg af to (2) revisorsuppleanter for 1år.
11. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på Landsmødet, skal være Landsformanden i
hænde senest 14. dage før der afholdes ordinært landsmøde.

Med venlig hilsen

Carl-Erik Nielsen
Landsformand
P. S.
Alle lokalforeninger kan møde med 5 stemmeberettigede deltagere eller møde med 1eller flere med fuldmagt op til 5.

[hr]

Sakset fra bladet “De 4 årstider” 2013.

Mit liv som skånejobber

Jeg er så heldig at ha’ et skånejob og jeg har nu været ansat i knap 3 år hos Ballerup Kommune.

Jeg blev ramt af sygdom i juli 2003 og efter genoptræning og jobprøvning blev jeg tilkendt pension i 2006. I de første år efter kravlede jeg nærmest gennem min dag. Alat blev udsat, for det kunne jeg jo bare ordne gøre i morgen – og der blev rigtig mange “i morgener”! <efter nogle år så jeg, at kommunen gerne ville ha’ førtidspensionister i skånejob, og det tilbud løb jeg nærmest efter.

Fra at være træt og trist i humøret blev jeg lige så stille glad og frisk, og langsomt kunne jeg klare flere timer. Jeg har nu nået max. timer (12 timer) og selvfølgelig er jeg stadig træt, og jeg har stadig brug for jævnligt at snauppe en “morfar”, men mit humør og min livsglæde er vendt tilbage.

For mig har det været uvurderligt at få et skånejob, at komme ud af døren hver dag, at møde gode kolleger og se og opleve verden igen, at yde en indsats og være en del af en arbejdsplads er absolut det bedste, der er sket for mig, efter at jeg fik min førtidspension.

Jeg har naturligvis et liv ved siden af arbejdet, men at miste sin arbejdsevne på et splitsekund, pludselig ikke at kunne gøre det, jeg altid havde kunnet, gjorde, at jeg røg ind i en dpression.

Nu er jeg igen livsglad, gør god nytte på arbejdet, og min familie har igen fået en glad mor og en glad farmor. Derfor kan jeg kun anbefale at få et skånejob. Man bliver ikke rig af det i penge, men derimod rig på nye oplevelser.

Manage glade hilsner fra en glad kvinde i skånejob.

Nina Prip

[hr]

Sakset fra bladet “De 4 årstider” 2013.

Til alle førtidspensionister – nye som gamle

I løbet af 2013 har Ballerup Kommune haft 2 dialogmøder med os førtidspensionister og det mundede ud i, at vi fik et informationsmøde for alle førtidspensionister, nye som gamle. Mødet blev afholdt onsdag den 30. oktober på Ballerup Rådhus og ca. 25 førtidspensionister mødte op.

På mødet fik vi hørt om alle de muligheder og rettigheder, vi har, når vi desværre bliver førtidspensionister. Vi fik informationer om, hvilke rettigheder vi har og hvilke tilbud kommunen har til os.

Jobcentret havde ebn gennemgang af de regler, der er nu, hvis vi gerne vil have et skånejob/løntilskudsjob. Der er også mulighed for at uddanne os, hvis det er det vi gerne vil.

Vi fik også en kort gennemgang af, hvordan sagsbehandlingen er. Det blev slået fast, at vi alle har end sagsbehandler, hvis vi har brug for råd og vejledning. Det behøver jo ikke at handle om penge eller tilskud for at have behov for at tale med en sagsbehandler.

Da det var det første informationsmøde, vil kommunen tage stilling til. om det vil blive et tilbagevendende møde for alle nye førtidspensionister. Jeg håber at det vil blive en fast tradition her i Ballerup Kommune.

Det at blive førtidspensionist kan være rigtig svært at forholde sig til, det at man pludselig ikke længere er arbejdsdygtig eller at erkende, at man aldrig har været arbejdsdygtig. Derfor er det godt, at kommunen er opmærksom på, at det at blive førtidspensionist ikke kan sammenlignes med det at blive folkepensionist. Det er jo ikke frivilligt at blive førtidspensionist.

Nina Prip

[hr]

Sakset fra bladet “De 4 årstider” 2013.

Afholdt møde for førtidspensionister på Ballerup Rådhus den 27. august 2013

Det var dejligt, at der var 70 personer, som kom til møde den 27. august 2013 for at snakke om fritidsaktiviteter og nedsættelse af grupper til samme.

Der blev ikke oprettet mange nye hold, men der var stor tilgang til de aktiviteter, der i forvejen var oprettet de forskellige steder.

Som førtidspensionist har man mulighed for at benytte alle de forskellige institutioner, som Ballerup Kommune råder over – på lige fod med de øvrige borgere. Ballerup Kommune er i de seneste år kommet i den situation, at vi bliver nødt til at indskrænke bygningsmassen betydeligt´. Det betyder, at de foreninger/grupper, der i dag råder over eget hus/lokale, i fremtiden bliver nødt til at dele med lignende foreninger/grupper. Derfor er alle de lokaler, vi kan stille til rådighed, delelokaler.

På mødet var der oprettet 5 workshops, som arbejdede med aktiviteter indenfor forskellige områder. De vil blive listede op herunder. Såfremt man ikke kunne komme til mødet den 27. august, så har man her mulighed for at finde aktiviateter. og kontaktmuligheder.

Sundhedshuset
Sundhedshuset har åbne aktiviteter i form af “Motion i det fri” på tirsdage kl. 15.30 og onsdage kl. 9.30 hvor der er en instruktør tilstede.

For dem der ønsker at bruge cyklen som motion, er det muligt at deltage i den ugentlige cykelcafé, Shvor det det er frivillige fra Dansk Cyklistforbund. der viser vejen. Cykelcaféen foregår hver mandag kl. 9.30 i sundhedshuset.

Sundhedshuset sender informationer ud til de interesserede om de foreninger, det kunne være muligt at indgå samarbejde med vedrørende etablering af motionshold. Det er også muligt at se sundhedshusets aktiviteter på www.ballerup.dk/sundhedshuset. Sundhedshuset kan stille lokaler til rådighed, hvis I ønsker at oprette private aktiviteter med egen instruktør.

Tapeten
Det blev foreslået at etablere selvhjælpsgrupper omkring problemer/udfordringer for særlige grupper af førtidspensionister, men ingen meldte sig konkret til at stå for dette.
På Tapeten ligger Frivillighedsekretariatet, som har mange forskellige aktiviteter. Såfremt man ønsker at høre mere om dette, så skal man ringe/maile til Michael Hansen på tlf. 25 22 81 78 eller mic@balk.dk.

Bibliotek og Kulturhuse
På det første møde med førtidspensionisterne i april blev der foreslået et skriveværksted for personer, der gerne vil igang med at skrive. Det er blevet søsat her i september i Skovlunde Kulturhus.
Denne gang var der forslag om at oprette en strikkeklub – gerne lørdag og det vil der blive blive arbejdet videre med.
Ønsker man at være med i en af disse aktiviteter, så kan man kontakate Susanne Barfod på tlf. 44 77 25 77 eller sbf@balk.dk.

Aktivitetscentret Solvej 6 / Larsbjerggård i Harrestrup Ådal
Der var et ønske om en samværsmulighed i Caféen, hvor man kan komme og få en kop kaffe og en snak. Der var ønske om egen opslagstavle, hvor de forskellige initiativer for førtidspensionister rundt omkring i byen kunne slås op. Derudover blev der givet udtryk for, at førtidspensionister kan deltage i nogle af de udflugter, der bliver tilbudt i Parkhuset.
Der er også interesse for at bruge lokalerne på Solvej om dagen, hvor der er forskellige værksteder, sy, male, glas, ler, tegne mv. Man fandt det oplagt at bruge lokalerne samtidig med, at der var folkepensionister i bygningen. Kontaktperson for at lokalerne på Solvej er Nina Prip, der kan kontaktes på nnp@balk.dk. Det skal dog oplyses, at lokalerne på Solvej først bliver taget i brug i starten af 2014.

Baghuset og Vognporten i Reehs Baggård

Der blev foreslået følgende tiltag:

● En filmklub i Baghuset. Hvis nogen vil være initiativtager, kan der etableres en filmklub i Baghuset.

● Inaternational café for unge studerende. Leonarda Petersen vil gerne være tovholder og kan kontaktes på leonarda-p@hotmail.com eller leolug289@gmail.com.

● En redaktionsgruppe for siden i de 4 årstider. Her vil Leonarda også gerne være tovholder.

● Frivillige til arrangementer. Her kan man kontakte Frank Weinberger på tlf. 44 77 29 96 eller fwe@balk.dk.

Såfrem man ikke lige har fundet den aktivitet, som man ønsker, så er man velkommen til at kontakte Tina Lose Jensen på tlf. 44 77 34 96. / mail: tlo@balk.dk eller Tina Eckhaus på tlf. 44 77 30 04 / mail: tec@balk.dk.

I invitationen til mødet den 27. august 2013 var nævnt et gentagende årligt møde for førtidspensionister, som vil omhandle rettigheder, information om lovgivning, velkomst til nye førtidspensionister, deltagelse i udvalg, tur for førtidspensionister mv. Det møde vil vi fremover kalde “Det årlige informationsmøde for førtidspensionister”.

Første møde bliver den 30. oktober 2013 om eftermiddagen.
Mødeindholdet forventes at blive med emner som:

● Ret og pligter som førtidspensionist.
● Muligheder for uddannelse samtidig med førtidspension
● Muligheder for skånejob, fleksjob eller ordinært job
● Aktivitetsmuligheder – f.eks i Parkhuset og kulturtilbud mm.

Vi håber, at et sådant informationsmøde kan være med til at gøre såvel “starten”, som det videre liv som førtidspensionist lettere ved, at vi på den måde kan få fortalt om hvilke muligheder, man har som førtidspensionist.
Har i ønsker til emner til første møde, kan de afleveres til Tina Eckhaus. Skriv venligst navn og telefonnummer sammen med emnerne, således at vi kan komme i kontakt med jer, hvis der er behov for det.

En tak til de fremmødte for et godt og kreativt møde.

[hr]

Sakset fra Fra Ballerup Bladet 2013

Ny forening for førtidspensionister
førtidspensionister i Ballerup har brug for en forening. Det mener en af dem, Nina Prip, i hvert fald. Hun har ved flere lejligheder talt med andre førtidspensionister om, at det kunne være en god ide at oprette en forening.
Derfor har de kontaktet Landsforeningen for Førtidspensionister, hvor formand Carl-Erik Nielsen har takket ja til at besøge Ballerup for at fortælle lidt mere om, hvilke fordele det kan have, at være en forening.
Det sker i forlængelse af et informationsmøde, som Ballerup Kommune holder for førtidspensionisterne i Atriet på Ballerup Rådhus onsdag den 30. oktober klokken 13.30 – 15.00.
Efter dette møde, som blandt andet handler om førtidspensionisters rettigheder og pligter, kan interesserede altså høre mere om den nye forening for førtidspensionister i Ballerup, når Carl-Erik Nielsen får ordet klokken 15.