Folkebevægelsen mod ensomhed

Landsforeningen for Førtidspensionister er gået med i et projekt mod ensomhed.

Der vil i den forbindelse finde en del aktiviteter sted rundt om i landet.

Danmarks radio vil i hele uge 17 sætte focus på ensomhed.

dr.dk – ensomhed

 

Folkebevægelsens hjemmeside:

Folkebevægelsen mod ensomhed

 

Her er en folder til download i pdf format udgivet af Ålborg kommune:
Ensomhed Folder

 

HVAD ER ENSOMHED? Du føler dig ensom, når dine relationer ikke modsvarer dine sociale behov. Du kan føle dig ensom alene og sammen med andre. Ensomhed er en følelse, der kan opstå i forskellige livssituationer. Ensomhed bliver farlig og kan skade din psyke og fysik, når den opleves intenst og langvarigt.

212.000 danskere over 16 år (svarende til 4,6%) føler sig ofte eller altid ensomme.

(Vi afventer den nyeste Skolebørneundersøgelse for unge mellem 11-16 år, der offentliggøres i løbet af foråret 2015).

Kilde: Lasgaard, M. & Friis, K. (under udarbejdelse). Ensomhed i befolkningen: Temaanalyse vol. 3. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling udarbejdet for Mary Fonden. I den helt nye undersøgelse har man anvendt den internationale UCLA-skala til at måle ensomhed. Som noget nyt blev ensomhedsskalaen medtaget i Sundhedsprofilen i Region Midtjylland, der er baseret på besvarelser fra 33.000 danskere i alderen fra 16 år.

Baggrund Nyere forskning har dokumenteret, at vedvarende ensomhed er et alvorligt problem, som har betydelige konsekvenser for både trivsel og sundhed. Dette har medvirket til igangsættelse af en række initiativer, der skal forebygge og afhjælpe ensomhed. Vores viden om forekomsten af ensomhed på befolkningsniveau i Danmark er dog fortsat begrænset, hvilket gør det vanskeligt at vurdere problemets omfang samt beskrive udviklingen i forekomsten af ensomhed og dermed indirekte belyse effekten af samfundsmæssige initiativer.

Formålet med denne temaanalyse er at kortlægge forekomsten af ensomhed ved brug af et standardiseret ensomhedsmål (UCLA-3), der er udviklet til større befolkningsundersøgelser. Hermed belyses problemets aktuelle omfang. Analysen kan danne grundlag for en fremtidig vurdering af om forekomsten af ensomhed i Danmark er faldende, uændret eller stigende.

Måling af ensomhed i befolkningsundersøgelser I den internationale litteratur defineres ensomhed almindeligvis som ”en subjektiv, ubehagelig følelse, der opstår som følge af en oplevet diskrepans mellem ønskede sociale relationer og faktiske sociale relationer (kvantitativt og kvalitativt)” (Peplau & Perlman, 1982). Denne følelse kan opstå, når man er alene og savner social kontakt, men også når man er sammen med andre (fx på en uddannelsesinstitution eller arbejdsplads). Som Riesman (1950) beskrev i sit klassiske værk ”The Lonely Crowd”, oplever mange at være ensomme på trods af samvær med andre. Det er derfor væsentligt at skelne mellem alenehed/isolation som et objektivt forhold og ensomhed, som en subjektiv følelse, der både kan opstå, når man er alene, og når man er sammen med andre. I tråd hermed viser mange undersøgelser, at ensomhed primært hænger sammen med kvaliteten (frem for kvantiteten) af den enkeltes kontakter/relationer.

I den nationale sundhedsprofil fra 2010 og 2013, baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det?, findes en opgørelse over forekomsten af uønsket alenehed. Opgørelsen er baseret på følgende spørgsmål: ”Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du mest har lyst til at være sammen med andre?”. Dette spørgsmål indfanger imidlertid kun en del af følelsen af ensomhed.

En præcis beskrivelse af forekomsten af ensomhed på befolkningsniveau fordrer et valideret måleinstrument. Spørgeskemaet ”UCLA Loneliness Scale” (Russell, 1996), som består af 20 udsagn, er guldstandarden i forhold til måling af ensomhed og foreligger på dansk i en valideret udgave (Lasgaard, 2007). Amerikanske forskere har på baggrund af det fulde spørgeskema udviklet en kort version til brug i større befolkningsundersøgelser (Hughes et al., 2004; UCLA-3).

Den korte version af instrumentet består af følgende tre spørgsmål: 1) ”Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre?” 2) ”Hvor ofte føler du, at du savner nogen at være sammen med?” og 3) ”Hvor ofte føler du dig holdt udenfor?”. Svarmulighederne er ”Sjældent”, ”En gang imellem” og ”Ofte”. Tilsammen danner spørgsmålene en skala rangerende fra 3-9. En høj score indikerer høj grad af ensomhed; I analysen betegnes en person som værende ensom, hvis han/hun scorer 7 eller derover på skalaen.. Et større amerikansk valideringsstudie har påvist en stærk sammenhæng mellem UCLA-3 og UCLA. Det tyder således på, at de tre spørgsmål fanger en betydelig del af den ensomhedsfølelse, der belyses ved brug af det fulde instrument.

Metode
Deltagere. Analysens datagrundlag stammer fra Region Midtjyllands udgave af sundhedsprofilundersøgelsen Hvordan har du det? fra 2013. Heri indgik UCLA-3. Undersøgelsen er baseret på en repræsentativ stikprøve blandt personer, der per 1. januar 2013 havde folkeregisteradresse i Region Midtjylland og var i alderen 16 år og opefter. Stikprøven på i alt 54.300 personer blev udtrukket fra CPR-registeret. 33.285 personer valgte at svare på spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på 61 (Larsen et al., 2014).

Generaliserbarhed. For at korrigere for forskel i udtrækssandsynlighed og svarprocent og dermed gøre dataene mere repræsentative for regionens befolkning anvendes vægtning i de statistiske analyser. Det er imidlertid en begrænsning ved datagrundlaget, at dette er baseret på et udsnit af befolkningen i Region Midtjylland (frem for hele landet). Det antages dog, at tallene vil være rimelig dækkende for hele landet.
Danmark er relativt homogent land, og cirka 22% af den danske befolkning bor i Region Midtjylland, som er karakteriseret ved en blanding af by- og landkommuner. Opgørelser fra den nationale sundhedsprofil viser endvidere, at Region Midtjylland på andre sundhedsmål typisk placerer sig forholdsvis tæt på det nationale niveau.
Dette gælder blandt andet hvis man ser på spørgsmålet vedrørende uønsket alenehed, hvor forekomsten i Region Midtjylland (5,5%) er tæt på den nationale forekomst (5,7%).

Skriv en kommentar