Seniorførtidspension

Med virkning fra den 1. januar 2014 træder reglerne om seniorførtidspension i kraft. Seniorførtidspension er førtidspension til personer, som aktuelt har og har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Opfylder du denne betingelse, kan du ansøge om seniorførtidspension fra 5 år før din folkepensionsalder. Der skal i denne forbindelse ikke iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle din arbejdsevne.

Hvis du har 5 år eller mindre til folkepensionsalderen, og du aktuelt har og har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, træffer kommunen afgørelse om, at din ansøgning om seniorførtidspension overgår til behandling efter reglerne om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Kommunen kan dog godt indhente nye oplysninger til brug for sagens afgørelse.

Det er din bopælskommune, som træffer afgørelse om, hvorvidt du er omfattet af reglerne om seniorførtidspension.
Kommunen skal træffe afgørelse om seniorførtidspension senest 6 måneder efter kommunen har modtaget din ansøgning om seniorførtidspension. Hvis kommunen ikke kan overholde fristen på 6 måneder, skal du have en redegørelse fra kommunen om, hvad der er årsagen hertil, og hvornår du kan forvente, at sagen bliver afgjort.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger skal du kontakte kommunen.

———————

Muligheder for at søge seniorførtidspension
Hvis du ikke kan arbejde fordi du er nedslidt, eller fordi du har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv, kan du søge kommunen om seniorførtidspension. Formålet med seniorførtidspension er bl.a. at undgå unødige arbejdsprøvninger og ressourceforløb.

Hvad er seniorførtidspension?
Seniorførtidspension er ikke en ny pensionsform, men kun en ny ansøgningsmulighed, som skal sikre dig hurtigere og enklere adgang til førtidspension, hvis du opfylder betingelserne.

Kan du søge om seniorførtidspension?
Hvis du ønsker at søge om seniorførtidspension, skal du opfylde de almindelige betingelser for førtidspension. Kommunen skal bl.a. vurdere, at du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved ordinært arbejde eller i fleksjob.

Følgende krav skal også være opfyldt, før kommunen kan starte en sag om seniorførtidspension:
– Der skal være under 5 år til, du kan gå på folkepension.
– Du skal have haft langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.
– Du skal have aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.
– Langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet

Din tilknytning til arbejdsmarkedet skal mindst have et omfang på 25 års fuldtidsarbejde. Hvis du har indbetalt fuldt ATP-bidrag i en eller flere beskæftigelsesperioder i mindst 25 år, anses dette krav som opfyldt.
Hvis din tilknytning til arbejdsmarkedet har været på mellem 20 -25 år, skal kommunen vurdere, hvorvidt betingelsen om langvarig tilknytning er opfyldt. I vurderingen kan kommunen fx. lægge vægt på, hvor mange timer du har arbejdet, og om du har haft hårdt arbejde.

Aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet
Hvis du forud for ansøgningen modtager sygedagpenge, dagpenge fra a-kassen, ledighedsydelse, eller forskellig støtte efter Lov om social service, anses kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet for at være opfyldt.

Hvis du indenfor de sidste 5 år helt eller delvist er ophørt med at arbejde pga., du er nedslidt, eller har problemer med dit helbred, kan kommunen vurdere, at du opfylder kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvornår skal du modtage en afgørelse?
Kommunen skal træffe afgørelse om seniorførtidspension senest 6 måneder efter, de har modtaget din ansøgning. Hvis kommunen ikke kan overholde fristen på de 6 måneder, skal de begrunde hvorfor. Du skal også have besked om, hvornår de forventer at afgøre sagen.

Mulighed for at klage
Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om seniorførtidspension, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages, og vi kan føre klagesagen for dig.

Læs mere her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160501