Foreningens Vedtægter

[hr]

Vedtaget på Generalforsamlingen den 26. marts 2014.

§ 1 Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er: Foreningen for Førtidspensionister i Ballerup Kommune, FORTIP.
Foreningen har adresse hos den valgte formand.

§ 2 Formål.
At påvirke politisk, oplyse og arbejde på at forbedre vilkårene for førtidspensionisternes, flexjobbere og borgere i job med løntilskud.
Skabe socialt netværk for målgruppen.
At synliggøre foreningens tilstedeværelse i offentligheden.
At skabe kontakt/dialog til de offentlige myndigheder, såvel kommuner som regioner, og at samle information til Landsforening for Førtidspensionister.
Reagere på forringelser i lov for førtidspensionister, flexjobbere og borgere i job med løntilskud.
Hjælpe og støtte foreningens medlemmer.
Samarbejde med beslægtede foreninger og derved muliggøre en bredere synliggørelse.

§ 3 Medlemskab.
Stk. 1. Som personligt medlem (A-medlem) optages alle førtidspensionister, flexjobbere og borgere i job med løntilskud samt tidligere førtidspensionister, der er overgået til folkepension og borgere i sagsforløb.
Stk. 2. Som familiemedlemskab (A-medlemmer) optages alle husstande med minimum én førtidspensionist, flexjobber eller borger i job med løntilskud eller tidligere førtidspensionist, der er overgået til folkepension (medlemskabet gælder 1-2 voksne + x antal børn under 18 år) for 150% af A-medlemspris.
Stk. 3. Som støttemedlem (B-medlem) optages alle interesserede enkeltpersoner, virksomheder og organisationer for 50% A-medlemspris.
Stk. 4. Kontingentet følger foreningens regnskabsår, der er kalenderåret. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 4 Økonomi.
Stk. 1. Midlerne til fremme af foreningens formål, søges fremskaffet ved, at A-medlemmer indbetaler det på generalforsamlingen fastsatte kontingent. Dertil kommer anden økonomisk støtte hidrørende fra støttemedlemmer, fonde, legater, gaver m.v.
Stk. 2. Kassereren oppebærer foreningens indtægter og udbetaler de indkomne regningskrav. Kassereren fremlægger revideret regnskab på den årlige generalforsamling.
Stk. 3. På forlangende skal kassereren til enhver tid kunne fremlægge såvel kassebog som kassebeholdning for bestyrelsen.

§ 5 Foreningens ledelse.
Stk. 1. Generalforsamlingen, som er lokalafdelingens øverste ledelse, afholdes en gang om året i 1. kvartal.
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Skriftlige forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødetidspunktet, som meddeles skriftligt, elektronisk eller i den lokale presse.
Stk. 3. På generalforsamlingen har foreningens A-medlemmer stemme- og taleret. Er et A-medlem forhindret i at møde op, kan fuldmagt gives til pårørende eller til et andet A-medlem. Støttemedlemmer har alene taleret på generalforsamlingen.

Stk. 4. Dagsorden for generalforsamlingen skal som et minimum indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens aflæggelse af regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af revisor og suppleanter.
8. Evt., hvor intet kan vedtages.

Stk. 5. Almindelige beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dog undtaget vedtægtsændringer, hvor der kræves 2/3 flertal af de fremmødte. På begæring kan afstemningen evt. foretages skriftligt. I bekræftende fald påhviler det dirigenten, at der udpeges 3 stemmetællere.

§ 6. Bestyrelse:
Der sammensættes en bestyrelse på minimum 3 personer til at varetage foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen skal bestå af A-medlemmer, som vælges direkte på generalforsamlingen.
På lige årstal vælges formand, en bestyrelsessuppleante og en revisorsuppleant.
På ulige årstal vælges kasserer og et bestyrelsesmedlem, en bestyrelsessuppleant, og en revisor. Alle valg er for 2 år, genvalg kan finde sted.
Foreningens bestyrelsesmøder afholdes i den udstrækning, det må anses for påkrævet. Formanden eller kassereren drager omsorg for at indkalde til møderne, for at alle beslutninger føres til referat og tegner i øvrigt foreningen udadtil.
Foreningens ledelse må ikke gennemføre retshandler, som forpligter foreningen til en løbende betaling for varer eller tjenesteydelser, dog undtaget udgifter til drift. Efter udtrædelse af bestyrelsen kan der ikke stilles krav til foreningen om udbetaling af penge eller andet med tilbagevirkende kraft uden skriftlig dokumentation på tilgodehavende. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke for eventuelle tab i foreningen.

§ 7 Tilknytningen til Landsforeningen for Førtidspensionister:
Den til enhver tid siddende beslutningsdygtige bestyrelse er bemyndiget til at indmelde/udmelde foreningen i Landsforeningen for Førtidspensionister med respekt for denne forenings vedtægter. Ved medlemskab er foreningen forpligtet til at anvende Landsforeningens logo. Udmeldelse af Landsforeningen skal ske skriftlig med 1 måneds varsel til udgangen af et regnskabsår (kalenderåret). Genindmeldelse kan tidligst ske efter 6 måneder.
Der vælges en repræsentant og en suppleant til Landsforeningens bestyrelse, enten på den årlige generalforsamling, eller i bestyrelsen. Suppleanten deltager i Landsbestyrelsen uden stemmeret.
På det ordinære (og evt. ekstraordinære) landsmøde i Landsforeningen har 5 delegerede stemmeret, dog kan det udøves af et enkelt medlem i henhold til skriftlig bemyndigelse.
Et flertal i Landsbestyrelsen kan beslutte, at ekskludere en lokalforening, såfremt lokalforeningen åbenlyst modarbejder Landsforeningens målsætning og interesser. Eksklusion kan også forekomme, såfremt der gentagne gange ikke indsendes medlemslister og grundkontingent.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling.
Formanden og den øvrige bestyrelse kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når der foreligger begrundede forhold. 25% af A-medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når der fremsendes begrundet dagsorden til formanden. Bestyrelsen er herefter pligtig til senest 8 dage efter at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling, som skal afholdes senest 4 uger efter begæringen er modtaget.

§ 9 Ophævelse af foreningen.
Stk. 1. På en ordinær generalforsamling skal der efter enstemmig beslutning tages bestemmelse om foreningens ophævelse. I mangel af enstemmighed skal der snarest – og senest 14 dage efter – indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 stemmeflertal af de fremmødte aktive A-medlemmer derefter kan ophæve foreningen.

Stk. 2. I tilfælde af lokalforeningens opløsning videregives dens midler til Landsforeningen for Fortidspensionister. Skulle sidstnævnte være ophørt, videregives midlerne til en forening eller en organisation, hvis formål i overvejende grad er i overensstemmelse med nærværende vedtægts § 2.